You are here 你现在这儿
Home > Living 生活 > 孙思邈《百字铭》

孙思邈《百字铭》

sunximiao

 

怒甚偏伤气,思多太损神。

神虚心易役,气弱病相侵。

忽使悲欢极,当令饮食均。

再三防夜醉,第一戒晨嗔。

夜寝鸣天鼓,晨兴漱玉津。

妖神难犯己,精气自全身。

若要无百病,常须节五辛。

安神宜喜乐,惜气保和纯。

寿夭休言命,修行本在人。

时时尊此理,平步可朝真。

 

——唐·孙思邈《百字铭》

 

发表评论

Top