You are here 你现在这儿
Home > Classics 清馨园 > 东岳齐仁圣帝君宝训

东岳齐仁圣帝君宝训

东岳大帝宝训

天地无私,神明暗察,不为享祭而降福,不为礼以降祸。凡人有势,不可倚尽,有福不可享尽,贫困不可欺尽,此三者,为天地循环,周而复始,故一日行善,福虽未至,祸自远矣,一日行恶,祸虽未至,福自远矣。行善之人,如春园之草,不见其长,日有所增,行恶之人,如磨刀之石,不见其损,日有所亏,损人益已,切宜戒之。一毫之善,与人方便,一毫之恶,劝人莫作,衣食随缘,自然快乐,算什么命,问什么卜,欺人是祸,饶人是福,天网恢恢,报应甚速,谨听吾言,神钦鬼服。

发表评论

Top